English version below

Statuut 1.

Commissaris Interne Competitie
Doutsen Kazimier
+31 6 20452506
Internecompetitie@totelos.nl

Interne coördinator van het Studenten Sport Centrum (SSC)
Peter Geurts
040-2473232
p.geurts@tue.nl

Statuut 2.

2a.
Bij verhindering moet met de commissaris, tijdig, d.i. minstens 24 uur voor de aanvang van de wedstrijd, contact worden opgenomen. Eenmaal per seizoen mag men de wedstrijd in overleg met de commissaris uitstellen. Indien uitstellen niet mogelijk is, leidt dit tot een 3-0 reglementair verlies voor de verhinderde partij. Alle hierop volgende verhinderingen leiden automatisch tot een 3-0 reglementair verlies voor de verhinderde partij. Met ingang van seizoen 2018/2019 is uitstel niet meer mogelijk in de avondcompetitie.

2b.
Bij het niet tijdig, d.i. binnen 24 uur voor de aanvang van de wedstrijd, volgt automatisch 1 strafpunt voor het in overtreding zijnde team. Eenmaal per seizoen mag men de wedstrijd in overleg met de commissaris uitstellen. Indien uitstellen niet mogelijk is, leidt dit tot een 3-0 reglementair verlies voor de verhinderde partij. Alle hierop volgende verhinderingen leiden automatisch tot een 3-0 reglementair verlies voor de verhinderde partij.

2c.
Bij het niet komen opdagen zonder voorafgaande afmelding, volgen automatisch 2 strafpunten voor het in overtreding zijnde team en wordt er eenmaal per seizoen gepoogd de wedstrijd op een later tijdstip in te halen. Lukt dit niet, verliest de partij die in eerste instantie af heeft gezegd de wedstrijd reglementair met 3-0.

Statuut 3.

Bij het niet komen opdagen als grensrechter volgt automatisch 1 strafpunt voor het in overtreding zijnde team.

Statuut 4.

4a.
Bij vijf of meer strafpunten wordt het betrokken team onmiddellijk gediskwalificeerd. Alle tot dan toe door dat team gespeelde wedstrijden komen te vervallen.

4b.
Indien een gediskwalificeerd team opnieuw wil deelnemen aan de Interne Competitie dient dit team zich opnieuw in te schrijven en te betalen. Instroom is mogelijk bij de start van de eerstvolgende herfst- of lentecompetitie. De commissaris en coördinator kunnen ten alle tijden de inschrijving weigeren.

Statuut 5.

5a.
Elke speler dient in het bezit te zijn van een geldige sportkaart en deze tijdens de wedstrijd bij zich te hebben. Bij aanvang van het seizoen dienen van ieder team de namen van alle spelers van dat team (tenminste 6), alsmede hun sportkaartnummers bij de commissaris bekend te worden gemaakt. Indien een team tussentijds een nieuwe speler aantrekt, dan dienen de gegevens onmiddellijk doorgegeven te worden aan de commissaris.

5b.
Een speler mag niet bij te veel teams ingeschreven staan, al zeker niet bij meerdere teams binnen één klasse. De commissaris bepaalt in overleg met het bestuur van Totelos wanneer een speler bij te veel teams staat ingeschreven. Wanneer de commissaris en het bestuur bepaalt dat een speler in te veel teams speelt, wordt geacht dat de desbetreffende speler wordt uitgeschreven bij één of meerdere teams en mag niet meer spelen voor deze teams. Blijkt een speler toch voor één van die teams te spelen, verliest dat team de desbetreffende wedstrijd reglementair met 3-0 en krijgt dat team daarnaast nog een strafpunt.

Statuut 6.

6a.
Na afloop van de herfstcompetitie promoveren de kampioen en de nummer 2 van klasse 2, klasse 3, klasse 4, klasse B en klasse C. De onderste twee van klasse 1, klasse 2, klasse 3, klasse A en klasse B degraderen. Er zijn dus geen aparte promotie/degradatie wedstrijden.

6b.
Bij gelijk eindigen van promotie-, c.q. degradatiekandidaten, valt een team met strafpunten zonder meer af, vervolgens is het doelsaldo bepalend; is ook dat gelijk dan wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld. Tijd en datum voor zo’n wedstrijd wordt in overleg met de betrokken teams door de commissaris vastgesteld.

Statuut 7.

7a.
Aan het einde van het competitiejaar wordt er, tijdens de afsluitavond, gestreden om het Algemeen Kampioenschap. De kampioen en nummer 2 van klasse 1 en klasse A van zowel de herfst- als de lentecompetitie, hebben het recht om deel te mogen nemen aan dit kampioenschap. Ook de winnaars van alle Totelos Intern Toernooien (TIT) en de regerende Algemeen Kampioen hebben het recht om deel te mogen nemen. Op deze afsluitavond zullen er eventueel ook wedstrijden georganiseerd worden voor teams die niet het recht hebben om deel te mogen nemen aan het kampioenschap.

7b.
Als de kampioen of nummer 2 van klasse 1 of klasse A van de lentecompetitie al eerder in het jaar het recht had verworven om deel te mogen nemen aan het Algemeen Kampioenschap, dan heeft de nummer 3 (of 4) van de lentecompetitie recht op deelname aan het kampioenschap. Ook hier bij volledig gelijk eindigen beslissingswedstrijden.

Statuut 8.

Elke wedstrijd duurt (hoogstens) 25 minuten. Er wordt niet van speelhelft gewisseld. Tussen de middag eindigen de wedstrijden, ongeacht het tijdstip van aanvang, uiterlijk om 12:15, 12:45 en 13.15.

Statuut 9.

Er wordt gespeeld volgens de regels weergegeven onder ‘Spelregels’. Elke speler wordt geacht op de hoogte te zijn van deze regels.

Statuut 10.

Er wordt gespeeld op het officiële veld gevormd door de zwarte lijnen.

Statuut 11.

Tijdens een wedstrijd mag er niet langs de kant ingespeeld worden.

Statuut 12

De consequenties van een rode kaart tijdens een wedstrijd zal een schorsing zijn waarvan de lengte wordt bepaald door het bestuur van Totelos.

Statuut 13.

Eventuele klachten kunnen schriftelijk gemeld worden bij de commissaris via het postvak in het SSC. Voor dringende zaken kan er ook telefonisch contact worden opgenomen met de commissaris.

English version

Statute 1.

Commissioner Internal Competition
Doutsen Kazimier
+31 6 20452506
internecompetitie@totelos.nl

Internal Coordinator Student Sports Centre
Peter Geurts
040-2473232
p.geurts@tue.nl

Statute 2.

2a.
In case of hindrance you should contact the commissioner in time, i.e. at least 24 hours before the start of the match. In accordance with the commissioner, it is possible to postpone a match one time per autumn or spring competition ( this is not possible in league A, B and C). In case postponement is not possible, the cancelling team will lose the match by 3-0. Additional cancelled games will automatically lead to a 3-0 loss for the cancelling team. Starting in season 2018/2019, postponing is not possible in the evening competition. This is a pilot.

2b.
When a team does not contact the commissioner on time, i.e. within 24 hours of the start of the match, the team in violation will receive 1 penalty point. In accordance with the commissioner, it is possible to postpone a match one time per autumn or spring competition. In case postponement is not possible, the cancelling team will lose the match by 3-0. Additional cancelled games will automatically lead to a 3-0 loss for the cancelling team.

2c.
When a team does not show up to a match, without a proper notification to the commissioner, the team will receive 2 penalty points. Once per autumn- or spring season the commissioner will try to reschedule the match. If this is not possible, the cancelling team will lose the match by 3-0.

Statute 3.

If a team doesn’t send an assistant referee or when he or she is too late, a punishment of 1 point will follow automatically for the team which didn’t send a linesman.

Statute 4.

4a.
When a team receives five or more punishment points, they will immediately be disqualified. All games played until that moment will be declined

4b.
In case a disqualified team wishes to participate again in the Internal Competition, it will need to re-enroll and pay the registration fee again. This is possible at the start of the next autumn- or spring competition. The commissioner and coordinator can always deny a team to join again.

Statute 5.

5a.
Every player needs to have a valid sports card and needs to have it with him during the game. At the start of the season every player of the team needs to be subscribed to the team (which consists of 6 players), by informing the commissioner which players (including the sports card number) play in the team. If a team attracts a new player during the season, his data should be sent to the commissioner as soon as possible.

5b.
A player may not be subscribed or may not be playing for too many teams, especially not within the same class. The commissioner will decide when a player plays for too many teams. If the internal futsal commission decides that a player is in too many teams, the player need to be deregistered for one or more teams and can’t play with that team anymore. If the player still plays games for that team, the team will lose 3-0 and gets 1 penalty point.

Statute 6.

6a.
After the autumn competition the champion and number 2 of league 2, league 3, league 4 and league B and league C will be promoted. The number last and penultimate of league 1, league 2, league 3, league A and B will be degraded. No promotion/degradation matches will be played.

6b.
If two teams finish the competition with an equal number of points, the team who received penalty points will be put under the other teams. When this doesn’t apply to the teams, the goal difference will be decisive. If this still isn’t the solution, a decision game will be played. The time and date of this game will be published in cooperation with the commissioner.

Statute 7.

7a.
At the end of the competition year a tournament determining the General Champion will be played during the final evening. The champion and number 2 of league 1 and League A of both the autumn- and spring competition earn the right to participate in this championship. Also, the winners of the Totelos Internal Tournaments (TIT) and the reigning General Champion earn the right to participate. On this evening, there will also be opportunity to organize matches for other teams.

7b.
If the champion or number 2 of klasse 1 or klasse A of the spring competition has already earned the right to participate in the General Championship earlier in the year, the number 3 (or 4) of the spring competition will have the right to participate in the championship. If teams considered for the championship finish with an equal score, statute 6b. applies.

Statute 8.

Every match will last maximally 25 minutes. The side of the pitch on which is played will not be swapped. In the lunch break matches will end at 12:15, 12:45 and 13:15, no matter of the start of the game.

Statute 9.

There will be played according to the rules posted under ‘Game Rules’ on the website. Every player is expected to know these rules by heart.

Statute 10.

The pitch is defined by the black lines.

Statute 11.

During a match there can be no warming up using a ball next to the pitch

Statute 12

The consequences of a red card received during the match will be a suspension. The length of this suspension will be determined by the board of Totelos.

Statute 13.

Complaints can be reported in writing at the commissioner by the mailbox at the SSC. For urgent matters you can also contact the commissioner by phone or by e-mail.