(ENGLISH VERSION BELOW)

Spelregels Totelos Interne Zaalvoetbalcompetitie 2022-2023

Regel 1 Het speelveld

Het speelveld wordt gevormd door de zwarte lijnen, de zwarte doorgetrokken cirkel is het doelgebied.

Regel 2 Het aantal spelers

Spelers zijn die personen (in het bezit van een sportkaart) die in de administratie van de Interne Competitie ingeschreven staan onder het betreffende team.

2.1
Er mogen maximaal 5 spelers in het speelveld aanwezig zijn, waaronder één keeper. Een wedstrijd moet aanvangen met tenminste 4 spelers per team. Wanneer tijdens een wedstrijd het totale aantal spelers per team definitief minder dan 4 wordt, wordt de wedstrijd gestaakt

2.2
Een speler mag op elk moment, binnen drie meter aan beide zijden van de middellijn, gewisseld worden met een wisselspeler.

2.3
De wisselspeler mag pas het veld betreden, als de andere speler het speelveld heeft verlaten. Foutief wisselen wordt bestraft met een vrije trap op de plaats waar de bal was toen het spel werd stilgelegd, tenzij de bal binnen het strafschopgebied was; in dat geval wordt een vrije trap gegeven op de zwarte lijn, van de plaats die het dichtst gelegen is bij de plek waar de bal was toen het spel werd stilgelegd. Bij herhaling van foutief wisselen wordt een straftijd van 2 minuten gegeven aan de speler die op dat moment het veld betreedt.

Regel 3 De taak van de scheidsrechter

3.1
Hij houdt de hand aan de spelregels en beslist over elk punt van de regels, waarover verschil van mening kan zijn. Zolang de wedstrijd na een onderbreking niet is hervat, kan de scheidsrechter zijn beslissing herroepen. De scheidsrechter gaat niet redetwisten met spelers over zijn beslissingen.

3.2
Hij behoeft niet te straffen in gevallen waarin hij overtuigd is dat deze geen invloed hebben op het spel.

3.3
Hij dient de tijd bij te houden.

3.4
Hij geeft aan welk team de wedstrijd na een onderbreking mag hervatten door met zijn arm gestrekt naar het doel van de tegenstander te wijzen.

3.5
Hij geeft door het opsteken van de vingers aan dat de betreffende speler een tijdstraf van 2 minuten krijgt opgelegd.

3.6
Hij geeft een fluitsignaal

 1. bij het begin en het einde van de wedstrijd.
 2. bij het toekennen van een doelpunt.
 3. bij het hervatten na een doelpunt. 
 4. bij het nemen van een strafschop.
 5. als de bal het plafond raakt. 
 6. bij het overtreden van de regels. 
 7. als hij het noodzakelijk acht, om welke reden dan ook de wedstrijd te onderbreken.

3.7
Hij heeft de volgende machtsmiddelen:

 1. het geven van vrije schoppen.
 2. het geven van een vermaning.
 3. het tijdelijk verwijderen van spelers (2 min.), dit wordt aangegeven door middel van een gele kaart.
 4. het definitief verwijderen van spelers, dit wordt aangegeven door middel van een rode kaart.
 5. het tijdelijk of definitief staken van een wedstrijd.

3.8
De scheidsrechter heeft het recht de grensrechter te corrigeren.

Regel 4 De grensrechter

De scheidsrechter wordt geassisteerd door een grensrechter, afkomstig van het team dat op het wedstrijdformulier vermeld staat. De taken van de grensrechter zijn:

 1. het aangeven of de bal over de zij- of achterlijn is geweest.
 2. het aangeven welk team het spel mag hervatten.

Daarnaast mag de grensrechter bij overtredingen advies geven aan de scheidsrechter. Uiteraard beslist de scheidsrechter of hij het advies opvolgt.

Regel 5 Duur van het spel

Een wedstrijd duurt 25 minuten, te spelen in één periode.

Regel 6 Begin van het spel

6.1
Bij het begin van de wedstrijd moet de aftrap genomen worden door het team dat als thuisspelende ploeg vermeld staat op het wedstrijdformulier.

6.2
Iedere speler moet op zijn eigen speelhelft staan. De tegenstander moet zich tevens buiten de middencirkel bevinden.

6.3
Na het beginsignaal van de scheidsrechter dient de bal vanaf de middenstip naar voren of naar achteren te worden afgetrapt. 

6.4
De aftrap dient binnen 4 seconden te worden genomen (straf: vrije trap voor de tegenstander).

6.5
De nemer mag de bal niet twee keer achter elkaar aanraken (straf: vrije trap voor de tegenstander).

6.6
Uit de beginschop kan direct worden gescoord.

Regel 7 Hoe de bal gespeeld mag worden

7.1
Door de veldspelers: de bal mag op elke wijze gespeeld worden, mits deze wijze geen gevaar oplevert voor de tegenstander. De bal mag niet opzettelijk met de hand of arm worden gespeeld. Het beschermen van het gezicht of de edele delen is wel toegestaan.

7.2
Door de doelverdediger: voor de keeper geldt dezelfde regel, alleen mag hij in zijn strafschopgebied de bal met de hand spelen. De keeper mag de bal niet uit zijn hand wegtrappen (straf: vrije trap op zwarte lijn). Nadat de keeper de bal in zijn bezit heeft gekregen, dient hij steeds binnen 4 seconden de bal terug in het spel te brengen. Ook het stoppen van de bal met enig deel van zijn arm of hand wordt gezien als het in het bezit hebben van de bal ((hier wordt natuurlijk niet een zogenaamde “save” bedoeld) straf: vrije trap op de zwarte lijn). 

Terugspelen op de keeper (ook met het hoofd) is toegestaan vanaf ieder punt op het veld, maar de keeper mag de bal dan niet met zijn arm of handen aanraken (ook niet als deze met het hoofd is teruggespeeld) (straf: vrije trap op de zwarte lijn). Indien de bal echter vanaf een tegenstander toevallig via een medespeler in het strafschopgebied komt, mag de keeper de bal natuurlijk wel gewoon pakken (er is hier geen sprake van een terugspeelbal).


Regel 8 Hoe een doelpunt wordt verkregen

8.1
Als de bal het doelvlak volledig is gepasseerd, is het een doelpunt.

8.2
Een doelpunt kan vanuit het gehele veld worden gescoord.

8.3
Indien de doelverdediger vanuit zijn eigen strafschopgebied de bal in het doel van de tegenstander gooit, is het géén doelpunt, maar een achterbal.

8.4
Bij de doelworp, intrap of vrije trap kan nóóit rechtstreeks worden gescoord.

Regel 9 De scheidsrechtersbal

Na een onderbreking die niet tot een vrije schop leidt, kan de scheidsrechter de wedstrijd hervatten met een scheidsrechtersbal. Hij doet dit door de bal tussen twee spelers vanaf kniehoogte te laten vallen. Op het moment van dat de bal stuitert is de bal in het spel. Alle overige spelers moeten een afstand in acht nemen van 5 meter. Wordt de bal geraakt voordat deze de grond raakt, dan moet de scheidsrechtersbal worden overgenomen.

Regel 10 Overtredingen en wangedrag

Een speler moet bestraft worden door het toekennen van een indirecte vrije schop aan de tegenpartij als hij opzettelijk een van de onderstaande overtredingen begaat. Gebeurt een van deze overtredingen in het strafschopgebied, dan dient er een strafschop gegeven te worden.

 1. een tegenstander trapt of poging doet tot.
 2. roekeloos het duel om de bal aangaat.
 3. een tegenstander doet vallen. 
 4. springt naar een tegenstander. 
 5. een tegenstander op ruwe of gevaarlijke wijze aanvalt. 
 6. een tegenstander van achter aanvalt. 
 7. een tegenstander slaat of spuwt. 
 8. een tegenstander vasthoudt. 
 9. een tegenstander duwt. 
 10. een tegenstander een schouderduw geeft. 
 11. door een sliding de bal voor de voet van de tegenstander poogt weg te spelen. 
 12. de bal met hand of arm speelt.
 13. Voordeel haalt uit het onopzettelijk maken van hands

Een speler die een overtreding begaat zoals hieronder genoemd, moet worden bestraft met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij en dus geen strafschop indien de overtreding in het strafschopgebied plaatsvindt, maar een vrije trap op de zwarte stippellijn. (Geen kaart behalve eventueel bij herhaaldelijk overtreden)

 1. speelt op een wijze die door de scheidsrechter gevaarlijk wordt geacht.
 2. opzettelijk een tegenstander hindert, terwijl hij zelf de bal niet speelt. 
 3. de bal tussen beide voeten klemt.
 4. de bal speelt terwijl hij op de grond ligt, ook als er geen tegenstander in de buurt is. (Niet te verwarren met een sliding)
 5. spelbederf pleegt door de bal weg te trappen. 
 6. opzettelijk talmt bij het halen van de bal. 
 7. een tegenstander toeroept om hem te misleiden. 
 8. zich onbehoorlijk gedraagt. 
 9. de bal met opzet onder de voet houdt.

Een doelverdediger die een overtreding begaat zoals hieronder genoemd, moet worden bestraft met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij en dus geen strafschop indien de overtreding in het strafschopgebied plaatsvindt, maar een vrije trap op de zwarte stippellijn. (Geen kaart behalve eventueel bij herhaaldelijk overtreden)

 1. de bal met de hand of arm aanraakt die opzettelijk door een medespeler naar hem is toegespeeld. 
 2. de bal niet binnen 4 seconden in het spel brengt. 
 3. de bal uit de hand wegtrapt.

Een speler wordt naast het toekennen van een indirecte vrije schop c.q. strafschop bestraft met een tijdstraf van 2 minuten (dit wordt verbaal vermeld en een gele kaart wordt getoond, deze tijdstraf van 2 min. zal worden opgeheven als door de tegenstander binnen deze tijd wordt gescoord) bij: 

 1. het uitvoeren van een sliding waarbij een tegenstander aangevallen wordt. Wanneer er geen tegenstander in de buurt is, is een sliding wel toegestaan. 
 2. het op ruwe wijze aanvallen van een tegenstander. 
 3. het vasthouden of duwen van een tegenstander met de arm of de hand. 
 4. onbehoorlijk gedrag (b.v. schelden op tegen de scheidsrechter of bij herhaald overtreden van deze regel). 
 5. het opzettelijk niet in acht nemen van de vereiste afstand bij spelhervattingen. 
 6. het plegen van spelbederf. 
 7. het plegen van elke handeling die een goede uitvoering van de strafschop nadelig beïnvloedt.

Een speler moet definitief verwijderd worden (dit wordt verbaal vermeld en een rode kaart wordt getoond) indien hij: 

 1. een gewelddadige handeling verricht. 
 1. zich bij herhaling schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag. 
 2. Een scoringskans ontneemt (dit betreft een ‘doorgebroken speler’ die richting het doel loopt wanneer er geen andere verdedigers meer voor hem staan).
 3. Een official of tegenstander bedreigt, discrimineert of herhaaldelijk beledigt.

Een speler die definitief van het speelveld verwijderd is, mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd. Vijf minuten na deze verwijdering mag zijn team weer worden aangevuld door een andere speler (deze vijf min. worden opgeheven als door de tegenstander binnen deze tijd een doelpunt wordt gescoord). De scheidsrechter heeft de mogelijkheid om twee minuten straftijd te geven, deze aan te vullen met nog eens twee minuten en vervolgens de speler definitief te verwijderen (dus maximale straftijd is 9 minuten).

Regel 11 De voordeelregel

11.1
Wanneer er sprake is van een overtreding waar een gele of rode kaart voor gegeven wordt, moet de scheidsrechter te allen tijde fluiten en wordt er geen voordeel gegeven.

11.2
De scheidsrechter mag voordeel geven als het team waartegen een overtreding wordt begaan, hieruit voordeel kan halen. Dit is bijvoorbeeld als het team in een kansrijke positie komt om te scoren of om een aanval op te zetten. De scheidsrechter kan na enkele seconden alsnog onderbreken en een vrije trap geven als het beoogde voordeel uitblijft.

Regel 12 De vrije schop

In Regel 10 staat weergegeven wanneer een vrije schop wordt toegekend.

12.1
De vrije schop is altijd indirect.

12.2
Een vrije schop moet worden genomen op de plaats van de overtreding. Wordt echter een vrije schop toegekend in het strafschopgebied of binnen de zwarte stippellijn, dan moet deze genomen worden vanaf een punt op de zwarte stippellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding.

12.3
Bij het nemen van een vrije schop moeten alle spelers van de tegenpartij zich minstens 5 meter van de bal bevinden.

12.4
De bal moet stilliggen wanneer de vrije schop wordt genomen.

12.5
Een vrije schop moet binnen 4 seconden worden genomen, anders volgt een vrije schop voor de tegenstander.

Regel 13 De strafschop

In Regel 10 staat weergegeven wanneer een strafschop wordt toegekend.

13.1
Een strafschop moet worden genomen vanaf het doelgebied op 6 meter recht voor de goal (op de zwarte cirkel).

13.2
De bal moet stilliggen.

13.3
Alle spelers (behalve de nemer van de strafschop en de keeper van de tegenpartij) moeten buiten de gestreepte lijn en tevens op tenminste 5 meter afstand van de bal staan.

13.4
De doelverdediger v.d. tegenpartij moet, totdat de bal is getrapt, zonder zijn voeten te verplaatsen op zijn doellijn tussen de doelpalen staan.

13.5
De strafschop dient binnen 4 seconden na het fluitsignaal genomen te worden.

13.6
Wanneer een strafschop tegen de paal of lat wordt geschoten en terug in het veld springt, mag de strafschopnemer hem niet opnieuw spelen. Wordt de bal door de keeper aangeraakt, dan mag de strafschopnemer de bal wel opnieuw spelen.

13.7
Het maken van een schijnbeweging bij een strafschop is toegestaan.

13.8
De nemer van de strafschop moet de schop uitvoeren zonder onderbreking van zijn aanloop.

13.9
Als de strafschop moet worden overgenomen tijdens de wedstrijd, dan mogen zowel nemer als keeper worden gewisseld.

Regel 14 De intrap

Een intrap volgt nadat de bal geheel over de zijlijn is geweest of wanneer de bal het dak van hal heeft geraakt.
14.1
De speler mag zich met één voet in het veld bevinden tijdens het intrappen van de bal.

14.2
Tegenstanders moeten op tenminste 5 meter staan (straf: vrije trap).

14.3
De bal moet binnen 4 seconden worden ingetrapt, mits voldaan is aan punt 2.

14.4
Uit een intrap kan niet direct gescoord worden.

14.5
Bij de intrap moet de bal in zijn geheel stil liggen (rollen mag dus wel, stuiteren niet). De bal moet zich tevens op de zwarte lijn bevinden (straf: intrap voor de tegenpartij).

14.6
Een speler die de bal intrapt mag de bal niet opzettelijk tegen een tegenstander trappen (straf: vrije schop tegen).

14.7
Wanneer een speler een bal tegen het dak trapt mag de tegenpartij een intrap nemen op de zijlijn ter hoogte van waar de bal het dak raakte.

14.8
Wanneer een speler zich opzettelijk opwerpt voor de bal bij het nemen van de intrap dan levert dit een vrije trap op voor de partij die de bal intrapt.

14.9
Bij het opzettelijk hinderen van de intrap kan een tijdstraf van 2 minuten worden toegekend.

Regel 15 De doelworp

Een doelworp wordt toegekend, wanneer de bal geheel over de achterlijn is geweest en als laatste geraakt is door een tegenstander.

15.1
Bij een doelworp moet de doelverdediger de bal rechtstreeks met één of beide handen buiten of binnen het strafschopgebied werpen.

15.2
De doelworp moet binnen 4 seconden genomen worden.

15.3
De bal mag binnen het strafschopgebied aangenomen worden door een eigen speler.

15.4
Een doelverdediger mag bij een doelworp de bal niet naar zichzelf werpen. Heeft de keeper de bal gepakt zonder dat deze over de achterlijn is geweest (geen doelworp), dan mag hij de bal wel naar zichzelf werpen. 

15.5
Bij de doelworp dient de tegenstander tenminste 5 meter afstand te bewaren.

Regel 16 De hoekschop

Een hoekschop wordt toegekend, wanneer de bal geheel over de achterlijn is geweest en als laatste geraakt is door iemand van de verdedigende partij.

16.1
De tegenstanders dienen op 5 meter van het hoekschoppunt te staan, totdat de hoekschop genomen is.
16.2
De hoekschop dient binnen 4 seconden nadat de bal is neergelegd te worden genomen, mits voldaan is aan punt 1.

16.3
Uit een hoekschop kan niet rechtstreeks gescoord worden.

Rules Totelos Internal Futsal Competition 2022-2023

Rule 1 The pitch

The pitch is formed by the black lines and the constant black line marks the goalkeeper area.

Rule 2 The number of players

A player is a person who is in possession of a sports card and who is subscribed to a team according to the database of the match commissioner.

2.1
There can be a maximum number of players on the field of 5, of whom one is the goalkeeper. A game should start with at least 4 players from one team. When during a match the number of players is less than four, the game will be ended. 

2.2
A player can substitute with a team member at all times, when he is within 3 meters of the middle line. 

2.3
The substitute can enter the field when the other player has left the pitch. When the substitute is executed in a wrong way, the opposing team will be given a free kick on the place where the ball was when the game was stopped, unless the ball was within the goalkeeper area, then the ball will be placed on the black line, positioned closest to the place where the ball was the last time. When repeatedly faulty substituting a penalty time of 2 minutes will be given to the player who is entering the pitch.

Rule 3 The tasks of the referee

3.1
He makes sure the game is played according to the rules and decides over every rule, at which difference can arise. As long as the game isn’t resumed after stopping the game, the referee can change his decision. The referee will not argue with players about his decisions. 

3.2
The referee doesn’t need to punish in case he is convinced this will not have any consequences on the game. 

3.3
He needs to keep track of the played time. 

3.4
He will indicate which team is to resume play after a whistle blow by stretching his arm to the goal of the opponent.

3.5
He will indicate to a player a time penalty with his fingers

3.6
He will blow his whistle: 

 1. at the beginning and the end of the match 
 2. when a team has scored a goal 
 3. when a team resumes play after a goal
 4. when a penalty can be taken 
 5. when the ball hits the ceiling 
 6. when the rules have been violated 
 7. if he thinks it is necessary to stop the play for what reason so ever

3.7
He has the next resources:

 1. to give a free kick
 2. to give a reprimand
 3. to temporary exclude a player from player for 2 minutes, which is done by giving the player a yellow card
 4. to remove the player from the game permanently, which is done by giving the player a red card
 5. to temporarily or finally end the match

3.8
The referee has the right to correct the linesmen. 

Rule 4 The linesmen

The referee will be assisted by a linesman, coming from the team that is mentioned on the match form. The duties of this linesman are:

 1. Indicating whether the ball crossed the side- or backline.
 2. Indicating which team is to resume play.

Besides this the linesmen may give advice to the referee when a fault is committed. It is up to the referee to decide what to do with this.

Rule 5 Duration of the game

A match lasts 25 minutes, to play in one session.

Rule 6 Starting the game

6.1
At the start of a game the kick-off should be taken by the team that is playing a home match according to the match form. 

6.2
Every player should be positioned on his own half of the pitch. The opponent also should reside outside the kick-off circle. 

6.3
After the kick-off whistle signal of the referee the ball should be kicked towards a teammate. This can be done either forward or backward.

6.4
The kick-off should take place within 4 seconds after the whistle blow (penalty: free kick for the opponent)

6.5
The player who begins with the kick-off can only touch the ball one time. (penalty: free kick awarded to the opponent)

6.6
From the first ball touch there can be scored directly. 

Rule 7 How to play the ball

7.1
By field players: the ball may be played in every way possible, as long as it doesn’t cause any danger to the opponent. The ball can’t be intentionally played by arm or hand. The protection of the face and privates is accepted. 

7.2
By the goal keeper: the same rules apply to the goal keeper, only he can play the ball with his hand within his goalkeeping area. The keeper cannot kick away the ball from his hands (penalty: free kick on the black line). After the keeper retains possession of the ball, he needs to bring back the ball in play within 4 seconds. The stopping of the ball with any part of his hand or arm will also be considered as ball possession (of course we don’t mean a “save” with this rule (penalty: free kick on the black line). To play back on the keeper is allowed (also with the head) from every point of the pitch, but the keeper can’t touch the ball with his arm or hand (also if ball is headed back this rule applies) (penalty: free kick from the black line). If the ball is returned to the keeper by an opponent or unintentionally by a team member, the goalie is allowed to use his hands on the ball (there is no playing back to the keeper in this case).

Rule 8 How to obtain a goal

8.1
If the ball has completely crossed the goal line, it is a goal.

8.2
A goal can be scored from all over the pitch. 

8.3
If a goal keeper throws the ball in the opponent’s goal, it’s not a goal. It will be regarded as a keeper’s ball.

8.4
From the kick-in or free kick you can never score directly. 

Rule 9 The referee ball

After an interruption which isn’t followed by a free kick, the referee can resume play with a referee ball. He does this by drop the ball between two players from knee height. At the moment the ball bounces at the floor, the play is resumed. All other players should remain at a distance of 5 meters. If the ball is touched before it reaches the floor, it will be replayed. 

Rule 10 Violations and misbehavior

A player should be punished by rewarding the opposing team with an indirect free kick if he intentionally commits one of the following fouls. If one of these fouls is committed within the goalkeeper area, a penalty will be awarded:

 1. He kicks an opponent or tries to
 2. He recklessly duels for the ball
 3. He makes an opponent fall 
 4. He jumps to an opponent
 5. He attacks an opponent in a rough or dangerous way
 6. He attacks an opponent from behind
 7. He hits an opponent or spits at an opponent
 8. He holds back his opponent
 9. He pushes his opponent
 10. He gives his opponent a shoulder bash 
 11. He tries to tackle the ball away from an opponent’s foot 
 12. He plays the ball with his hand or arm
 13. He gains an advantage with an unintentional handball

A player who commits a foul as indicated in the next section will be punished by an indirect free kick by the opponent and not a penalty but a free kick on the black line if the foul is committed in the goal keeper area:

 1. He plays the ball in a way the referee thinks it is dangerous
 2. He intentionally impedes a oponent while he doesn’t have the ball
 3. He holds the ball between his feet
 4. He plays the ball while he’s sitting or lying at the floor even while the’re is no player around (not to be confused with a sliding)
 5. He disrupts the game by kicking away the ball without any reason 
 6. He intentionally waits for too long to get the ball 
 7. He shouts to an opponent to mislead him 
 8. If he behaves improperly
 9. If he keeps the ball under his feet intentionally

A goalkeeper who makes a foul as indicated in the next section will be punished by an indirect free kick for the opposing team and not a penalty when the foul is committed within the goalkeeper area, the free kick will be taken from the black line if:

 1. He touches the ball with his hand or arm which is intentionally played back to him by one of his team members
 2. He doesn’t resume play within 4 seconds
 3. He kicks away the ball from his hands

A player will receive a time penalty of 2 minutes (this is shown by giving a yellow card, if the opponent scores within these 2 minutes the time penalty will be over) besides the free kick or penalty against his team if:

 1. He uses a sliding directly against an opponent. 
 2. A rough attack on an opponent
 3. To hold back or push an opponent with the arm or hand
 4. Undue behavior (for example insulting the referee or repeated fouls)
 5. Intentionally not keeping distance at a free kick
 6. He is disrupting the game play 
 7. Any action which prevents a good penalty kick

A player will be removed from play permanently (this is shown by giving a red card) if:

 1. He commits an aggressive action
 2. He keeps behaving improperly 
 3. He takes away an opportunity to score (this means that a player would have been ‘through on goal’ with no other defenders in front of him)
 4. He threatens, discriminates or repeatedly insults the referee or other players

A player which is removed from play can’t participate in the game anymore. 5 minutes after his exclusion the team can substitute him with somebody else (If the opponent scores a goal within these 5 minutes the time penalty will be over). The referee has the ability to give a penalty time of 2 minutes, 2 times, and after that permanently remove the player from the pitch (so maximum penalty time is 9 minutes).

Rule 11 Playing advantage

11.1
If a foul is committed where a yellow or red card has to be given, the referee can’t give advantage and has to award a free kick.

11.2
The referee can give advantage if the the team who the foul is committed against can gain an advantage by playing on. This is for instance if the team gets into a good opportunity to score or start an attack. After a few seconds of playing advantage, the referee can still go back and give a free kick, if he sees no advantage was gained.

Rule 12 The free kick

In rule 10 is explained when a free kick is awarded to a team, the execution should be as follows.

12.1
The free kick is always taken indirectly

12.2
A free kick should be taken on the place where the foul was committed. The only exception is when the foul is committed within the goalkeeper area, and then it should be taken from the black line, closest to the place of the foul. 

12.3
When the free kick is taken all the opponents should remain at a minimum distance of 5 meters from the ball. 

12.4
The ball must lie still when the free kick is taken. 

12.5
A free kick must be taken within 4 seconds, or a free kick for the opponent will follow. 

Rule 13 The penalty

In Rule 10 is described when a penalty is awarded, this should be taken by the following rules:

13.1
A penalty should be taken from the black line at 6 meters from the goal, right at the center of the game (on the black circle)

13.2
The ball must lie still.

13.3
All players (except the player taking the penalty and the goalkeeper) should remain outside the dashed line and at a minimum distance of 5 meters from the ball

13.4
The goalkeeper must remain on the line of his goal until the ball is kicked.

13.5
The penalty should be taken within 4 seconds after the referee indicates he is ready. 

13.6
When the ball comes into play again by hitting the bar or the post, the player who has taken the penalty can’t touch the ball again. If the ball is touched by the keeper, the penalty taker can play the ball

13.7
A trick move is permitted taking a penalty

13.8
The penalty should be taken without interruption of his run to the ball

13.9
When the penalty should be taken again during the game, the keeper and player who takes the penalty can be replaced.

Rule 14 The kick-in

A kick in will follow after the ball has completely crossed the sideline or when the ball touches the roof. It has to be taken according to the following rules:

14.1
The player is allowed to place one foot in the field during the kick-in.

14.2
The opponent should remain at a minimum distance of 5 meter (penalty: free kick).

14.3
The ball should be kicked in within 4 seconds, when the conditions of rule 13.2 are met.

14.4
There can’t be scored from a kick-in directly.

14.5
The ball has to lie still on the black line during the kick-in.(Penalty: kick-in for the opponent).

14.6
A player who kicks in may not hit an opponent on purpose (penalty: free kick against).

14.7
When a player kicks the ball against the roof, the opponent gets to take a kick-in at the sideline at the same place the ball touched the roof.

14.8
When a player intentionally gets in the way of the ball during kick-in this will case a free kick for the team that took the kick-in.

14.9
When the kick in is intentionally impeded by an opponent, a time penalty of 2 minutes will be awarded.

Rule 15 The throw-in

A keeper throw is awarded when the ball has crossed the back line completely and last has been touched by an opponent.

15.1
During a keeper throw the goal keeper should throw the ball outside or inside the keeper area using one or both hands.

15.2
The keeper throw should be taken within 4 seconds.

15.3
The ball can be touched by a team member within the goal keeper area. 

15.4
When it is a keeper throw the goal keeper can not throw the ball to himself. If the keeper has got the ball without it has crossed the back line (no keeper throw) he can throw the ball to himself. 

15.5
At a keeper throw the opponents should keep a minimum distance of 5 meters. 

Rule 16 The corner

A corner is awarded when the ball has crossed the back line and has been touched by an opponent for the last time.

16.1
The opponent should remain at a minimum distance of 5 meters from the corner, until the corner has been taken. 

16.2
The corner should be taken within 4 seconds after the ball has been put down.

16.3
From a corner you can’t score directly in the goal.