πŸŽ€πŸ£Borrel 4 – Paasborrel πŸ£πŸŽ€

ENGLISH BELOW

Op woensdag 16 maart vond borrel nummer 4 plaats in onze stamkroeg ’t Lempke. Deze heuse Paasborrel werd georganiseerd door Dames 3 en Dames 4.

Het begon al goed met een hoog aantal aanmelding op het Ledenportaal. Daarnaast werd van iedereen gevraagd om op zijn paasbest te verschijnen. Zo gezegd zo gedaan. Die donderdagavond liepen er verschillende paashaasjes door ’t Lempke. Bovendien waren er paasshotjes en paaseitjes in overvloed en het pils viel ook goed in de smaak. Dit alles maakte het een erg geslaagde avond!

Bedankt voor het organiseren van deze kEi leuke borrel Dames 3 en Dames 4! πŸ’πŸ£πŸ₯š

β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

On Wednesday March 16th, Drink 4 took place in ‘t Lempke. This Easter drink was organised by Ladies 3 and Ladies 4.

It started well with a high number of registrations on the members portal, besides that everyone was asked to appear in their Easter best. That Thursday evening several Easter bunnies walked through ‘t Lempke, there were also Easter shots and Easter eggs in abundance and the beer was also well received. All this made it a very successful evening!

Thanks for organizing this kEi nice drink Ladies 3 and Ladies 4! πŸ’πŸ£πŸ₯š

0 Shares:
You May Also Like
Lees Verder

Familie Borrel

English below Op donderdag 16 juni sloegen Dames 2 en 3 de handen ineen en organiseerden samen een…